TS® 100 Cable Fault Finder

מאפיינים מרכזיים

מאפשר בקלות לאתר תקלות בכבלי תקשורת, ניטור כבלים וחוטים, ומחולל צליל לבדיקת כבלי התקשורת.

 • זיהוי מתח גבוה מ- 5V rms
 • אפקטיבי לעבודה על כבלים עד 915 מטר
 • מחולל צליל לזיהויי זוגות הכבלים

כללי

 • בודק מרחק על הכל עד לתקלה
 • הפעלה בכפתור אחד
 • הצגת המרחק ולא צורת הגלים
 • עמיד בלחות
 • בודק מרחק בכבל עד מיקום התקלה גם כשהכבל מלופף על גליל
 • הפעלה בכפתור אחד
 • תצוגת LED
 • עמיד בלחות