Direction/Location finding

Narda מתמחה בגילוי מיקום מקורות שידור עם מוצרי ה-Signal Shark ולפני כן עם ה-IDA2.
מוצרי ה-ADFA מותקנים בצורה פשוטה על כל רכב ומאתרים אוטומטית במהלך הנסיעה מיקומי מקורות שידור.
בעזרת אנטנות ידניות ניתן לאתר מקורות שידור (יותר מורכב).