Radiation - Safety Non-ionizing

מוצרי Narda משמשים לבדיקות קרינה לפי תקנים ידועים כמו ICNIRP, IEEE, FCC. בנוסף קיימת משפחת מוצרי התראה לטכנאי בעת חריגה מתקן.
ה-NBM וה-SRM משמשים למדידת קרינה ועמידות בתקינה עבוד בודקי קרינה ואנשי מקצוע.
משפחת RADMAN משמת להתראת קרינה לטכנאי בשטח.