Professional Service

צוות מהנדסי ATE מבצע מגוון רחב של שרותים והם:

הרצת אנליזות לבדיקתיות ומתן משוב לפיתוח ועריכה בנושא מוכנות לבדיקתיות ביצור.

בפעילות זו אנו מספקים מידע מה נדרש מהפיתוח והעריכה על מנת להשיג כיסוי בדיקה מקסימלי בבדיקות.

כמו כן, ביכולתנו לספק מידע מה צפי כיסוי בדיקה בכל אחד מהמבדקים ואף לקרוא את כיסוי הבדיקה בפועל.

פעילויות נוספות שאנו מבצעים, כתיבת תוכניות בדיקה במבדקי JTAG, ICT, FP and Functional וביצוע קורסים טכניים.

לא נמצאו מוצרים התואמים את בחירתך.